شورای تامین استهبان هفت مصوبه داشت

شورای تامین استهبان با محوریت کرونا با حضور اعضاء و برخی از رؤسای ادارات در این شهرستان تشکیل جلسه داد و هفت مصوبه به همراه داشت. به گفته احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار استهبان در این جلسه مقرر شد: ...