استعفای دوبانوی عضو مجمع انتخاباتی و کادر اجرایی هیات بدنسازی و پرورش ...

هر دم از این باغ بری میرسد ….💢دونفر از بانوان قهرمان رشته مچ اندازی استان اصفهان که عضو مجمع انتخاباتی ریاست هیات استاننیز هستند پس از گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز دلایل خود را از این اقدا...