بازی با جان هموطنان آذری به بهانه‌های سیاسی؛ آقای پزشکیان؛ جای خالی نا...

بازی با جان هموطنان آذری به بهانه‌های سیاسی؛ آقای پزشکیان؛ جای خالی نام شما در میان استیضاح کنندگان آخوندی می‌درخشد در حادثه کشته شدن هم‌وطنان آذری جای خالی نام پزشکیان در میان استیضاح‌کنندگان آخوندی...