حسن حج گذار فیلمساز مطرح در گفتگو با احوال نیوز : اثرگذاری اجتماعی و ...

  حسن حج گذار فیلمساز مطرح در گفتگو با احوال نیوز : اثرگذاری اجتماعی و انتقال دانش به هنرمندان جوان رسالت یک کارگردان است  اثر بخشی در کالبد اجتماع و انتقال دانش و تجربه به علاقمندان جوان ویژگی ...