محمد رضا آل ابراهیم محقق و پژوهش گر فارس شناسی : روایت بزرگترین جشن با...

 محمد رضا آل ابراهیم محقق و پژوهش گر فارس شناسی :  روایت جشن باستانی نوروز در دیار انجیر بزرگترین جشن ملی ایرانیان ؛نوروز در دیار انجیر بزرگ‏ ترین جشنِ ملی ایرانیان که مرزها را درنوردیده، جشنِ یا عید...

دکتر مهرناز آزاد نظریه بردار : پیش درآمدی برای حال وهوای این روزها درن...

دکتر مهرناز آزاد نظریه پرداز : پیش درآمدی برای حال وهوای این روزها درنوروز   پایگاه خبری احوال نیوز . دکتر مهرناز آزاد نظریه پرداز و پژوهش گر اصحاب رسانه در مطلبی به پایگاه خبری احوال نیوز گفت :...