دکتر محمد صادق کشفی نژاد : اجتماعی شدن سلامت کاهش نابرابری و تبعیض را...

دکتر محمد صادق کشفی نژاد : اجتماعی شدن سلامت کاهش نابرابری و تبعیض را در پی دارد دکتر محمد صادق کشفی نژاد مشاور عالی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: اجتماعی شدن سلامت کاهش نابرابری و تبعیض را...